Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Naapurin koirien haukunta häiritsee – miten taloyhtiö voi puuttua?

Naapurin koirat aiheuttavat haukunnallaan häiriötä. Hallintaanotto on mahdollista, jos melu ei ole normaalien elämisen äänien rajoissa.

Kotirauhan rikkominen edellyttää sitä, että toisen kotirauhaa rikotaan tahallisesti. Koirien haukunta ei ole sellainen tahallinen teko, joka täyttäisi kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistön. Lähtökohtaisesti lemmikkien pitäminen, ja niistä aiheutuva tavanomainen meluhaitta kuuluu normaaliin asumiseen ja asukkaiden sietovelvollisuuden piiriin.

Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos lemmikkien pitämisestä aiheutuu yhtiön asukkaille olennaista häiriötä. Huomionarvoista on, ettei suuri lemmikkimäärä vielä itsessään merkitse rikkomusta, vaan merkitystä on lemmikkien pitämisestä mahdollisesti aiheutuvalla häiriöllä ja sen luonteella.

Asunto-osakeyhtiö voi puuttua osakehuoneistosta aiheutuvaan häiriöön antamalla osakkeenomistajalle ja mahdolliselle vuokralaiselle tai muulle käyttöoikeuden saaneelle varoituksen huoneiston hallintaanotosta.

Yöaikainen meluhaitta on terveyshaittaa.

Teoriassa jo yhdenkin koiran aiheuttama meluhaitta voi muodostaa perusteen hallintaanottovaroituksen antamiselle, jos koiran aiheuttama häiriö on ollut toistuvaa ja merkitykseltään vähäistä suurempaa.

Häiriön vähäistä suurempaa merkitystä perustelee esimerkiksi se, että häiriötä aiheutuu yöaikaan. Yöaikainen meluhaitta on terveyshaittaa, joka heikentää asunto-osakeyhtiön tarkoituksen toteutumista, eli asumistarpeiden täyttymistä. Sen vuoksi yhtiön on puututtava siihen.

Koirien haukunnan tuomasta meluhaitasta pitää olla näyttöä

Näyttötaakka häiriön olennaisuudesta on asunto-osakeyhtiöllä. Yhtiön on siis kyettävä näyttämään, että häiriörikkomus on ollut merkitykseltään vähäistä suurempi, jos osakkeenomistaja nostaa yhtiökokouksen hallintaanottopäätöksestä moitekanteen.

Tämän vuoksi asunto-osakeyhtiön kannattaa pyytää häiriöistä ilmoittaneilta asukkailta jo etukäteen kirjallisia selvityksiä siitä, mitä häiriöitä he ovat kokeneet ja milloin. Näyttöä on syytä kerätä hieman pidemmältä ajalta. Häiriöitä kokeneiden tulee tarvittaessa varautua tulemaan todistajiksi oikeudenkäyntiin.

Yleensä suositeltavaa on, että koirista aiheutuvasta meluhaitasta informoidaan aina ensin koirien omistajaa tai niitä hallussaan pitävää tahoa isännöitsijän antamalla kirjallisella huomautuksella tai muulla tavoin ennen kuin toimintaan puututaan taloyhtiön hallituksen antamalla varoituksella huoneiston hallintaanotosta.

Koirien aiheuttama meluhaitta ei välttämättä ole aina koirien omistajan tai haltijan tiedossa, sillä koira saattaa haukkua esimerkiksi eroahdistuksen takia silloin, kun koirien omistaja tai muu haltija ei ole paikalla.

Kysymykseen vastasi asianajaja Marina Furuhjelm Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy.

Lue lisää: Koira taloyhtiössä – nämä taidot kannattaa opetella naapurisovun takia

Lue myös: Kun naapuri ärsyttää – riidat taloyhtiöissä ovat lisääntyneet