Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Autotalliosakas protestoi parvekeremonttia

Autotalliosakas ei halunnut osallistua huoneistoparvekeremontin kustannuksiin ja vaati yhtiökokouksen tekemän remonttipäätöksen kumoamista. Hovioikeus näki asian toisin.

Tapahtumien kulku

Taloyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli esitelty kolme toisistaan laajuudeltaan ja kustannuksiltaan eronnutta vaihtoehtoa parvekeremontiksi. Yhtiö oli valinnut laajimman ja samalla kalleimman vaihtoehdon, joka sisälsi parvekkeiden korjauksen ja kattamisen, ulkokuoren betoni- ja teräsvaurioiden korjauksen, elementtisaumausten uusinnan, vanhojen ulkoportaiden kunnostuksen sekä vanhojen ulkopuolelle jäävien teräsrakenteiden korjauksen ja huoltomaalauksen.

Autotalliosakas vaati ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen kumoamista, sillä hän ei nähnyt remontin hyödyttävän itseään eikä halunnut osallistua sen kustannuksiin.

Hovioikeuden arvioitavana oli, onko yhtiön tekemä päätös parvekeremontista tuottanut taloyhtiön asuinhuoneisto-osakkeiden omistajille epäoikeutettua etua autotalliosakkeiden omistajien kustannuksella.

Riidatonta oli se, että rakennuksen ulkorakenteisiin kohdistuneiden töiden osalta remontti ei ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Siten hovioikeudessa selvitettiin, voidaanko parvekeremontin katsoa myös muilta osin koituneen välillisenä hyötynä myös autotalliosakkeiden omistajille, eli olisiko se heidänkin kannaltaan tarkoituksenmukainen ratkaisu.

Tuomio

Hovioikeus katsoi, että autotallin omistavalla osakkaalla oli velvollisuus osallistua parvekeremontin kustannuksiin. Parvekeremontin katsottiin parantaneen rakennuksen käytön kestävyyttä ehkäisemällä kosteuden kertymistä sen rakenteisiin ja asuinhuoneistoihin. Remontti hyödytti siten paitsi asuinhuoneisto-osakkaita välillisesti myös kaikkia osakkeenomistajia eikä ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

Oikeudellinen arviointi

Harkittaessa onko päätös yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, oikeuskäytännössä on korostettu osakkaan maksuvelvollisuuden kohtuullisuutta sekä maksuvelvollisuuden ja osakkaan saaman hyödyn suhdetta. Hovioikeus katsoi, että kantajan maksuvelvollisuus ei muodostunut kohtuuttoman ankaraksi. Lisäksi autotalliosakkaan saama hyöty ja maksuvelvollisuus eivät olleet huomattavassa epäsuhteessa keskenään.

Itä-Suomen ho 11.5.2023 Nro 266, Drno S22/728. Tuomio ei ole lainvoimainen.