Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Onko taloyhtiöllä keinoa kieltää jatkuva ja ympärivuotinen ikkunatuuletus?

Taloyhtiössä on kaukolämpö ja koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Ilmanvaihto ei toimi optimaalisesti, kun yksi osakas pitää ikkunaa auki ympäri vuoden, kysyjä kertoo. Vahingon osoittaminen voi olla kuitenkin riitatilanteessa vaikeaa.

Yhtiö ei voi täysin kieltää satunnaista ja lyhytaikaista ikkunoiden auki pitämistä, sillä sen voi katsoa olevan osa normaalia asumista. Satunnaisen ja lyhytaikaisen tuulettamisen vaikutukset lämmityskustannuksiin ovat siis yhteisöasumiseen kuuluvan sietovelvollisuuden piirissä.

Jatkuva ikkunoiden auki pitäminen voi kuitenkin haitata koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän toimimista. Se voi myös aiheuttaa ikkunarakenteelle vaurioita, ja sillä voi olla vaikutusta yhtiön lämmityskustannuksiin, etenkin, jos ikkunoita pidetään auki kylmään vuodenaikaan.

Osakkaat ja asukkaat ovat velvollisia käyttämään osakehuoneistojaan siten, ettei käytöstä aiheudu yhtiölle tai muille osakkeenomistajille vahinkoa tai haittaa.

Vahinkoa voi muodostua esimerkiksi yhtiön maksettavaksi koituvien ylimääräisten kustannusten muodossa, jotka aiheutuvat siitä, että huoneistoa tai sen perusjärjestelmiä käytetään epätavanomaisesti tai epätarkoituksenmukaisella tavalla. Kyse on osakkaan ja asukkaan huolellisuusvelvoitteesta.

Vahingonkorvausvastuun muodostuminen edellyttää tahallista tai huolimatonta menettelyä. Ikkunoiden jatkuvan auki pitämisen voidaan katsoa huolimattomaksi menettelyksi, mikäli osakkaita ja asukkaita on informoitu ilmanvaihtojärjestelmän käytöstä ja ikkunoiden jatkuvan aukipitämisen vaikutuksista lämmityskustannuksiin.

Mikäli osakas ohjauksesta huolimatta jatkaa ikkunoiden ympärivuotista ja ympärivuorokautista auki pitämistä, voi osakkeenomistajan joutua korvaamaan yhtiölle hänen menettelystään aiheutunut vahinko, esimerkiksi ylimääräiset lämmityskustannukset.

Yhtiön tulee kuitenkin luotettavalla tavalla kyetä osoittamaan, että kustannukset ovat nousseet, ja että nousseet kustannukset ovat syy-yhteydessä kyseisen osakkaan tapaan pitää ikkunoita auki ohjeistuksen vastaisesti.

Valitettavasti tällaisten vahinkojen osoittaminen voi käytännössä olla melko vaikeata.

Mikäli asiasta muodostuu riita, on yhtiön vastuulla näyttää, että osakasta on informoitu ilmastointilaitteen käytöstä, lämpötilan säädöstä ja ikkunoiden auki pitämisen kustannusvaikutuksista, ja että osakas on jatkanut menettelyään ohjeistuksesta huolimatta sekä vahinkojen määrä ja syy-yhteys osakkaan toimintaan.

Asianajaja Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy