Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Kuka korvaa rikkoutuneen ulko-oven, kun vakiintuneen käytännön mukaan kunnossapito kuuluu osakkaalle?

Pelkkä vakiintunut käytäntö ei poista yhtiön kunnossapitovastuuta. Poikkeavasta vastuusta täytyy erikseen sopia tai se tulee kirjata yhtiöjärjestykseen.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vastaa rakenteiden kunnossapidosta. Ovet luetaan julkisivurakenteisiin, ja yhtiö vastaa siten ulko-ovien kunnossapidosta. Mikäli kunnossapitovastuuta koskevista säännöistä halutaan poiketa, tulisi siitä mainita yhtiöjärjestyksessä.

Kunnossapitovastuuta voidaan siirtää myös yhtiön ja osakkaan välisellä sopimuksella tai yhtiökokouksessa tehdyllä päätöksellä. Sopimuksen näyttäminen toteen riitatilanteessa on kuitenkin hankalaa, varsinkin jos sopimus on tehty suullisesti. Lisäksi sopimus tai yhtiökokouksen päätös sitoo lähtökohtaisesti vain sopimuksen osapuolia. Se ei sido esimerkiksi osakkeen uutta omistajaa tai sellaista osakasta, joka ei ole suostunut vastuunlisäykseen, ellei hän erikseen sitoudu sopimukseen. Ainoastaan yhtiöjärjestyksen kunnossapitomääräys sitoo automaattisesti osakkeen uutta omistajaa. Poikkeavat vastuut tulisi sen takia määritellä yhtiöjärjestyksessä.

Kun asiassa ei ole käynyt ilmi, että uusi osakas olisi sitoutunut osakkaiden sopimukseen laista poikkeavasta kunnossapitovastuusta, eikä tällaista käytäntöä ole kirjattu yhtiöjärjestykseen, on kyseisen osakkaan ulko-ovi yhtiön kunnossapitovastuulla. Siten yhtiön on lähtökohtaisesti myös maksettava uusi ovi.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy