Miten valtion ja ARAn energia-avustusta voi hakea?

Kirjoittanut Raksystems Group 3.2.2021
Kuva. Raksystems Group

ARA myöntää taloyhtiöille avustusta energiahankkeisiin. Päätöksiä kannattaa kuitenkin tehdä ripeästi ja tilata hankesuunnittelu ajoissa.

Rakennuksien merkittävin menoerä ovat energiakustannukset eli lämmitykseen kuluvat eurot. Taloyhtiöön tehtävällä energiaremontilla voidaan saavuttaa kokonaisuudessaan jopa 20–65 prosentin kustannussäästöt.

Monien taloyhtiöiden vanhat lämmitysjärjestelmät vaatisivat kiireisesti päivittämistä nykyaikaisiin ratkaisuihin, jotta asukkaiden rahoille saataisiin vastinetta. Näihin päivityksiin on mahdollista saada myös energia-avustusta valtiolta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ARAlta.

Mikä on valtion energia-avustus?

Valtio tukee taloyhtiöitä ja pientalojen omistajia energiatehokkuuden parantamisessa vuosina 2021–2022 tai niin kauan kuin määrärahoja riittää. Vuosille 2021 ja 2022 avustuksiin on budjetoitu 40 miljoonaa euroa kumpanakin vuonna.

Avustuksen myöntämiselle ARA on määrittänyt tietyt edellytykset. Kun edellytykset täyttyvät, avustuksen hakijan on mahdollista saada jopa 50 prosenttia avustusta hankkeen kustannuksista suunnittelutyö mukaan lukien.

Päätöksiä kannattaa tehdä ripeästi, sillä määrärahat voivat loppua ennen määräaikaa ja avustusta voi hakea vasta urakan päätyttyä.

Avustuksen jakamisella on aikaraja ja jaettava summa on rajallinen, mikä pakottaa taloyhtiöitä tekemään päätöksiä nopeasti.

Hankesuunnittelun tilaamista suositellaan alkuvuodelle, tammi- ja helmikuulle, jotta sääntömääräisissä kevätkokouksissa voidaan tehdä jo päätöksiä avustuksen hakemista varten. Päätöksiä kannattaa tehdä ripeästi, sillä määrärahat voivat loppua ennen määräaikaa ja avustusta voi hakea vasta urakan päätyttyä.

Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi. Kerros- ja rivitaloissa tavoitellaan 32–36 prosenttia ja pientaloissa 44 prosenttia E-luvun parannusta.

Prosentuaaliset muutokset tarkoittavat E-lukuun seuraavanlaisia muutoksia:

RakennustyyppiYm:n asetuksen vähimmäistasoAvustuksen lisävaatimusVaadittu parannus yhteensä
Kerrostalo15 %20 %32 %
Rivitalo20 %20 %36 %
Omakoti-, pari- ja ketjutalo20 %30 %44 %

Energia-avustuksen valtion edellyttämät vähimmäistason parannukset.

Kuka voi saada avustusta?

Energia-avustusta myönnetään taloyhtiö- ja pientalokohteisiin, joihin ei ole myönnetty muuta avustusta sekä kohteisiin, joissa hyödynnetään ammattilaisia suunnittelu- ja korjaustöissä.

Avustusta voi hakea prosentuaaliselle, lähes nollaenergiatasoiselle tai ympäristöministeriön asetuksen vähimmäistason mukaiselle parannukselle.

Energia-avustuksen edellytyksenä on E-luvun paraneminen verrattuna rakentamisajan lähtötasoon, eli kaikki aikaisemmat perusparannukset, kuten kaukolämmön asennus ja rakennuksen eristyksen parannustyöt, luetaan eduksi. Tukea voi hakea niin suunnittelu- kuin korjaustyöhön.

Avustuksen saajan on osoitettava korjauksen valmistuttua kiinteistön energiatehokkuuden parantuminen lain mukaisesti teetetyllä rakennuksen Energiatodistuksella.

Energiatodistus osoittaa kiinteistön E-luvun ja sen paranemisen. Todistuksen hankkiminen kannattaa aina kilpailuttaa ja hankkia kokeneelta tekijältä.

Korjaushankkeita suunniteltaessa ja lähtötietojen hankkimisvaiheessa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijapalveluita.

Hakukelpoisuus ja hakuprosessi ovat mietityttäneet useita taloyhtiöitä, minkä takia avustuksen hakemiseen on mahdollista saada apua, jotta tukirahaa tulee haettua oikein.

Paljonko avustusta voi saada?

Mikäli energiatehokkuutta parannetaan vaaditun vähimmäistason verran tai lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, on avustuksen määrä 4 000 euroa per asunto.

Jos kiinteistö taas muutetaan uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017 4 §:n asettamien) vaatimusten mukaiseksi lähes nollaenergiatasoiseksi, on avustuksen määrä 6 000 euroa per huoneisto. 

Jos rakennus täyttää jo lähes nollaenergiatason rakentamisajankohtanaan, korjauksissa noudatetaan ympäristöministeriön asetuksessa olevaa vähimmäistasoa.

Energia-avustus on joka tapauksessa enintään 50 prosenttia hankkeen toteutuneista ja avustuksen piiriin kuuluvista kustannuksista.

Nyt laskemamme yli 60 kohteen perusteella yleensä keskikokoiset kerrostalot saavat avustusta noin 26–32 prosenttia kokonaiskustannuksista eli noin 75 000–400 000 euroa. Avustuksen haku kannattaa yhdistää erityisesti linjasaneeraukseen.

Mitä avustuksen eteen kuuluu tehdä?

Ennen avustuksen hakemista tietyt asiakirjat täytyvät olla valmiina. Rakennuksesta tarvitaan rakennusvuoden mukaiset alkuperäiset piirustukset, joihin kuuluu asemapiirros, julkisivupiirustukset, pohjapiirustukset ja leikkauspiirustukset.

E-luvun laskelmat tarvitaan rakentamisajankohdalta, jotka sisältävät kiinteistön lähtötiedot, välilaskelmat ja tulokset. Erityisesti korjaushistoria ja tehdyt energiaremonttitiedot ovat ensisijaisen tärkeitä.

Hakemusta varten tulee olla myös asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys sekä kustannusarvio tulevista toimenpiteistä, joilla avustuksen edellyttämä energiatehokkuus saavutetaan.

Selvityksessä on ilmettävä, ettei tulevista toimenpiteistä aiheudu vaaraa tai haittaa rakennukselle, naapurustolle tai ympäristölle.

Avustuksen lisäliitteeksi vaaditaan myös taloyhtiön Kaupparekisteriote. Hakemukseen tarvitsee myös lainvoimaisen päätöksen hankkeeseen lähtemisestä. Rahoituksesta on siis kerrottava päätösvaltaisen kokouksen pöytäkirjassa, esimerkiksi hallitus- tai yhtiökokouksessa.

Mitä avustuksen myöntämisen jälkeen tulee tehdä?

Maksatushakemuksen yhteyteen tulee liittää myös dokumentteja tehtyjen toimenpiteiden varmistamiseksi ja todentamiseksi.

Tässä vaiheessa tarvitaan päivitetty energiatodistus, joka todistaa kiinteistön energiatehokkuuden parantumisen ja sen, että muutokset on toteutettu. Avustuksen saajan tulee myös antaa allekirjoitettu selvitys toteutuneista kustannuksista.

Selvityksen mukana on oltava myös toteutusta vastaavat ja allekirjoitetut suunnitelmat tarvittavine työselityksineen pdf-tiedostoina.

Suunnitelmista ja toteutuksesta aiheutuneiden kulujen kuitit ja tositteet kannattaa säilyttää kuuden vuoden ajan mahdollisia tarkastuksia ajatellen.

Energiansäästökartoitusta ja avustuslaskelmaa varten on hyvä selvittää koko rakennuksen energiatoimenpiteisiin liittyvä korjaushistoria.

Viimeiseltä kolmelta vuodelta tulisi olla kulutuslukemat lämmöstä, sähköstä ja vedestä sekä niiden ostoenergialaskutustiedot.

Rakennuskohtaisia E-lukulaskelmia tulee olla kaksi kappaletta, eli alkutilanne ja lopputilanne, joiden pohjalta kiinteistön saama avustusmäärä määritellään.

Alkulaskelmissa taloyhtiötäsi auttavat kaikki pätevät energiatodistuksen laskijamme: 48 energia-asiantuntijaa, suunnitteluvaiheessa kaikki 65 arkkitehti-, rakenne-, ja lvisa-suunnittelijamme sekä tämän jälkeen projektinjohto ja valvonta -osastomme 29 asiantuntijaa sekä koko projektin aikana 27 vihreän rakentamisen asiantuntijaamme.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Energia Korjaushanke