Kotitalo-lehden tilausehdot (taloyhtiötilaus)

1. Yleistä

Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa taloyhtiön (jäljempänä ”Asiakas”) edustajana toimiva hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä tilaa Isännöintiliiton Palvelu Oy:ltä (jäljempänä ”Palvelu”) Kotitalo-lehden, sähköistä kotitalolehti.fi -sivuston aineistoa ja/tai digitaalisen tuotteen tai palvelun (jäljempänä ”Tuote”). Koska tilaajana on asunto-osakeyhtiö, kysymyksessä ei ole kuluttajatilaus.

Mikäli Asiakas ei hyväksy näitä tilausehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Tuotetta.

2. Tilauksen syntyminen ja sopimuksen voimassaolo

Tilausta koskeva sopimus syntyy, kun Palvelu on hyväksynyt tilaukseen kuuluvien tuotteiden ja palveluiden tilauksen toimittamalla Asiakkaalle tilausvahvistuksen sähköpostitse.

Asiakas saa tilausvahvistuksessa erittelyn Tuotteen sisällöstä sekä tarvittaessa erilliset ohjeet mahdollisten digitaalisten palveluiden käyttöönotosta tilatessaan antamaansa sähköpostiin. Taloyhtiötilaus käsittää printtilehden enintään viidelle hallituksen jäsenelle, minkä lisäksi verkkolukuoikeus koskee kaikkia taloyhtiön asukkaita ja osakkaita.

Palveluiden käyttö edellyttää, että Asiakas vastaanottaa toimitetun tilauksen ilmoittamaansa osoitteeseen tai rekisteröityy digitaalisten palveluiden käyttäjäksi. Tilaus on voimassa tilaustiedoissa kerrotun ajan.

3. Tuotteen maksullisuus, toimitus ja laskutus

Tuotteen hinta on tilauksen yhteydessä annettu hinta, ja se näkyy myös Asiakkaalle lähetetyssä tilausvahvistuksessa. Kulloinkin voimassaolevat tilaushinnat ovat nähtävillä kotitalolehti.fi-sivuilla. Tilauksen maksaminen on mahdollista laskulla, joka toimitetaan Asiakkaalle verkkolaskuna, sähköpostilla tai postitse paperilaskulla.

Digitaalisten palveluiden käyttö edellyttää tarvittavia ohjelmistoja ja laitteita sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joiden hankkimisesta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätiliä ja tilausta.

Palvelu laskuttaa tilausmaksun 12 kuukauden jaksoissa kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Ensimmäinen laskutuspäivä riippuu siitä, koska tilaus on tehty. Postitse toimitetuista, paperisista laskuista veloitetaan 5,00 euron (sis. alv) sekä sähköisestä laskusta 2,48 euron (sis. alv) suuruinen laskutustapalisä laskua kohden. Jatkuva tilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista, ellei Asiakas irtisano tilaustaan.

Tuote voi sisältää oikeuden maksuttomaan tutustumisjaksoon, jonka jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassaolevana (jatkuva tilaus), ellei Asiakas irtisano tilausta tutustumisjakson aikana. Tilauksen jatkumisesta toistaiseksi voimassa olevana tutustumisjakson jälkeen kerrotaan aina tilauksen yhteydessä.

Palvelulla on oikeus periä viivästyneestä maksusuorituksesta korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Palvelu voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

4. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Palvelu ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Palvelu ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Tuotteen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Tuotteessa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Tuotteen tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Palvelu vastaa Tuotteeseen itse tuottamastaan sisällöstä. Palvelu ei vastaa muusta Tuotteen palvelun kautta tai sen avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Palvelu ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Mikäli Palvelu lopettaa Tuotteen tarjoamisen, sitoutuu Palvelu palauttamaan Asiakkaalle sen määrän, joka vastaa Asiakkaalle jäljellä olevaa lopetettuun palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta ja mahdollisia toimittamatta jääneitä printtilehtiä. Määrä palautetaan edellyttäen, että palautettava summa on vähintään 3 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Palvelulle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

5. Irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tilaus ottamalla yhteyttä Kotitalo-lehden tilaajapalveluun sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@kotitalolehti.fi tai soittamalla 09 2312 1751. Koko taloyhtiön hallituksen tilauksen voi irtisanoa vain taloyhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja tai taloyhtiön isännöitsijä. Irtisanominen koskee tilattua Tuotetta. Laskun maksamatta jättäminen ei ole irtisanominen.

Irtisanominen päättää tilauksen irtisanomishetkellä meneillään olevan laskutusjakson loppuun.

Palvelu voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

7. Sopimuksen purkaminen

Palvelu voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos Asiakas on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla, eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. maksun maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen.

9. Muutokset tilausehdoissa ja palveluissa

Palvelulla on oikeus muuttaa Tuotteen tilausehtoja, palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Muutoksista ilmoitetaan vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista.

Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla tai palvelun välityksellä. Jatkamalla palveluiden käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Asiakkaalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevan laskutusjakson päättyessä. Tilaukseen ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia.

Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluihin liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palvelulla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palvelun nimenomaista suostumusta

10. Tietosuoja

Palvelu käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja tietosuojaselosteen https://www.kotitalolehti.fi/tietosuojaseloste/ ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

11. Evästeet

Palveluissa käytetään evästeitä Palvelun evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

12. Erimielisyydet

Palvelun ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

14. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 26.8.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

16. Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa tilausehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan tilausehtoja palveluiden käytössä.

17. Yhteystiedot

Isännöintiliiton Palvelu Oy
Y-tunnus: 0782831-0
Osoite: PL 1370, 00101 Helsinki
Puhelin/sähköposti: Kotitalo-lehden tilaajapalvelu, 09 2312 1751, tilaukset@kotitalolehti.fi