Kotitalo-lehden tilausehdot (kuluttajatilaus)

1. Yleistä

Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) tilaa Isännöintiliiton Palvelu Oy:ltä (jäljempänä ”Palvelu”) Kotitalo-lehden, sähköistä kotitalolehti.fi -sivuston aineistoa ja/tai digitaalisen tuotteen tai palvelun (jäljempänä ”Tuote”). Mikäli Asiakas ei hyväksy näitä tilausehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Tuotetta.

2. Tilauksen syntyminen ja sopimuksen voimassaolo

Asiakkaan on oltava yli 18-vuotias tai Asiakkaalla on oltava huoltajan lupa. Tilausta koskeva sopimus syntyy, kun Palvelu on hyväksynyt tilaukseen kuuluvien tuotteiden ja palveluiden tilauksen toimittamalla Asiakkaalle tilausvahvistuksen sähköpostitse.

Asiakas saa tilausvahvistuksessa erittelyn Tuotteen sisällöstä sekä tarvittaessa erilliset ohjeet mahdollisten digitaalisten palveluiden käyttöönotosta tilatessaan antamaansa sähköpostiin. Palveluiden käyttö edellyttää, että Asiakas vastaanottaa toimitetun tilauksen kotiinsa tai rekisteröityy digitaalisten palveluiden käyttäjäksi. Tilaus on voimassa tilaustiedoissa kerrotun ajan.

3. Tuotteen maksullisuus, toimitus ja laskutus

Tuotteen hinta on tilauksen yhteydessä annettu hinta, ja se näkyy myös Asiakkaalle lähetetyssä tilausvahvistuksessa. Kulloinkin voimassaolevat tilaushinnat ovat nähtävillä kotitalolehti.fi-sivuilla. Kotitalolehti.fi-sivustolta tilattu Digitilaus on mahdollista maksaa verkossa maksukortilla. Printti + Digi -tilauksen maksaminen on mahdollista myös laskulla, joka toimitetaan Asiakkaalle joko sähköpostilla tai postitse paperilaskulla.

Digitaalisten palveluiden käyttö edellyttää tarvittavia ohjelmistoja ja laitteita sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joiden hankkimisesta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätiliä ja tilausta.

Palvelu laskuttaa tilausmaksun 12 kuukauden jaksoissa. Ensimmäinen laskutuspäivä riippuu siitä, koska tilaus on tehty. Postitse toimitetuista, paperisista laskuista veloitetaan 5,00 euron suuruinen laskutustapalisä laskua kohden (sis. alv). Jatkuva tilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista, ellei Asiakas irtisano tilaustaan.

Tuote voi sisältää oikeuden maksuttomaan tutustumisjaksoon, jonka jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassaolevana (jatkuva tilaus), ellei Asiakas irtisano tilausta tutustumisjakson aikana. Tilauksen jatkumisesta toistaiseksi voimassa olevana tutustumisjakson jälkeen kerrotaan aina tilauksen yhteydessä.

Palvelulla on oikeus periä viivästyneestä maksusuorituksesta korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Palvelu voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

4. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Palvelu ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Palvelu ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Tuotteen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Tuotteessa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Tuotteen tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Palvelu vastaa Tuotteeseen itse tuottamastaan sisällöstä. Palvelu ei vastaa muusta Tuotteen palvelun kautta tai sen avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Palvelu ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Mikäli Palvelu lopettaa Tuotteen tarjoamisen, sitoutuu Palvelu palauttamaan Asiakkaalle sen määrän, joka vastaa Asiakkaalle jäljellä olevaa lopetettuun palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta ja mahdollisia toimittamatta jääneitä printtilehtiä. Määrä palautetaan edellyttäen, että palautettava summa on vähintään 3 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Palvelulle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

5. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajasuojalain nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tuotteen tai ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Kun tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen 1 lehden vastaanottamisesta. Peruuttamisen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@kotitalolehti.fi tai soittamalla Kotitalo-lehden tilaajapalveluun 050 533 5123.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruutusoikeutta, mikäli kyse on kirjan tai lehden toimittamisesta sähköisessä muodossa tai sähköisestä palvelusta, jonka toimitus on aloitettu Asiakkaan suostumuksella ennen peruutusajan päättymistä. Asiakkaalla ei siis ole kuluttajasuojalain perusteella oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta sen jälkeen, kun lukuoikeus on aktivoitu kirjautumalla sisään palveluun.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

6. Irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tilaus ottamalla yhteyttä Kotitalo-lehden tilaajapalveluun sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@kotitalolehti.fi tai soittamalla 050 533 5123. Tilauksen voi irtisanoa päättymään laskutuskauden päättyessä tai yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.  Huom! Luottokortilla maksetun Digitilauksen Asiakas voi päättää itse kotitalolehti.fi -sivuston Omalla tilillä. Irtisanominen koskee tilattua Tuotetta. Irtisanominen päättää tilauksen irtisanomishetkellä meneillään olevan laskutusjakson loppuun. Laskun maksamatta jättäminen ei ole irtisanominen.

Palvelu voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

7. Sopimuksen purkaminen

Palvelu voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos Asiakas on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla, eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. maksun maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen.

9. Muutokset tilausehdoissa ja palveluissa

Palvelulla on oikeus muuttaa Tuotteen tilausehtoja, palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Muutoksista ilmoitetaan vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista.

Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla tai palvelun välityksellä. Jatkamalla palveluiden käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Asiakkaalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa. Tilaukseen ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia.

Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluihin liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palvelulla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palvelun nimenomaista suostumusta

10. Tietosuoja

Palvelu käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja tietosuojaselosteen https://www.kotitalolehti.fi/tietosuojaseloste/ ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

11. Evästeet

Palveluissa käytetään evästeitä Palvelun evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

12. Erimielisyydet

Palvelun ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, Asiakkaan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, Asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Kuluttajasuoja ja muu lainsäädäntö

Näillä tilausehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

15. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 26.8.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

16. Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa tilausehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan tilausehtoja palveluiden käytössä.

17. Yhteystiedot

Isännöintiliiton Palvelu Oy
Y-tunnus: 0782831-0
Osoite: PL 1370, 00101 Helsinki
Puhelin/sähköposti: Kotitalo-lehden tilaajapalvelu, 09 2312 1751, tilaukset@kotitalolehti.fi