Hallitus: pohtikaa rehellisesti heikkouksianne

Isännöintiliiton uunituoreesta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että taloyhtiöiden hallitusten motivaatio hoitaa tehtäviään on erittäin vaihtelevaa. 35 prosenttia kyselyyn vastanneista isännöitsijöistä on sitä mieltä, että hallitusten motivaatio on hyvää, 20 prosenttia pitää sitä heikkona. Kerromme lisää tutkimuksesta verkossa osoitteessa kotitalolehti.fi viikolla 51.

Tunnetaanko hallituksessanne isännöintisopimuksen sisältö, hallitsetteko oleellisilta osin asumisen juridiikkaa? Mitkä asiat taloyhtiössänne ovat jopa esteitä hyvälle kiinteistön ja sen asukkaiden johtamiselle? Hallitustyön laatu 2015 -tutkimus nostaa esiin kehityskohteita.

Suomalaisten hallitusten joukossa on sellaisia, joiden työskentelyn isännöitsijät arvioivat erittäin hyväksi. Ne ovat aktiivisia, kuuntelevat osakkaita ja ovat sitoutuneita. Toisaalta on sellaisia, jotka arvioidaan erittäin huonoiksi. Noin puolet saa työstään arvosanan ”hyvä”.

Sopimukset ja juridiikan perustuntemus hukassa

hallitushahmo

Taloyhtiön hallitus on paikka vaikuttaa asumisviihtyisyyteen, yhtiön kunnossapitoon ja omaisuuden arvoon. Se on tärkeää työtä, jossa pärjää innostuneella asenteella ja maalaisjärjellä.

Vaikka isännöinti huolehtii siitä, että taloyhtiö hoidetaan asianmukaisesti, hallituksella on hyvä olla vähintään perustiedot kiinteistön johtamisesta.

Suurin osa tutkimukseen vastanneista isännöitsijöistä oli sitä mieltä, että esimerkiksi isännöintisopimuksen sisältöön ei perehdytä hallituksissa tarpeeksi hyvin. Isännöintisopimuksessa määritellään isännöinnin sisältö, laatu, laajuus ja hinnoitteluperusteet. Sopimuksen heikko tuntemus voi vaikeuttaa yhteistyötä, kun tilaaja ei tiedä, millaisesta palvelusta maksaa.

Toisaalta tässä on roolinsa myös isännöitsijällä, jonka olisi hyvä avata sopimusta mahdollisimman selvästi.

Tutkimuksen mukaan juridisessa ymmärtämisessä on parantamisen varaa.

Noin 60 prosenttia vastanneista arvioi, että huono ymmärrys juridisista asioista vaikeuttaa hallituksen ja isännöinnin työtä vähintään jonkin verran. Hallituksen on tärkeä ymmärtää myös vallankäytön rajat; mistä asioista se saa päättää ja mitkä pitää viedä yhtiökokoukseen.

Ole kiinnostunut, katso eteenpäin

Uusien hallitusten jäsenten valinta ei yleensä ole yhtiökokouksen suosituin osuus. Moni ottaa vastuutehtävän vastaan ainoastaan siitä syystä, että kukaan muu ei niin halua tehdä. Tutkimus vahvistaa käsitystä: isännöitsijöiden kokemus on, että usein motivaatio ja halukkuus kehittää asumisen arkea puuttuu.

Osa isännöitsijöistä on huolissaan siitä, että kaikilla hallituksilla ei ole innostusta, osaamista tai edes ymmärrystä heikkouksistaan. Kaikkien osakkaiden yhteisen omaisuuden hoitaminen vaarantuu.

On tärkeää, että jokainen hallitus pohtii rehellisesti, miten se hoitaa tehtävänsä. Hyvä hallitus tarkoittaa yleensä myös hyvää taloyhtiötä, sillä hallitus vastaa taloyhtiön kehittämisestä yhdessä isännöitsijän kanssa.

Kotitalo kertoo Hallitustyön laatu 2015 – tutkimuksesta lisää viikolla 51. Kyselytutkimus tehtiin Isännöintiliiton jäsenyritysten ja -yhdistysten isännöitsijöille lokakuussa 2015. Siihen vastasi vajaat 300 isännöitsijää.

Kotititalossa ensi vuonna julkaistava artikkelisarja käy läpi tutkimuksessa esiin nousseita hallitustyön kipupisteitä ja vinkkaa, miten hallitustyötä voitaisiin tehostaa.